Press Release – New scientific publication underpins Longboat’s Business Model (English version)

Recently a peer reviewed article was published in Stem Cell Research & Therapy (see link below) that underpins the intended business model of Longboat Explorers AB. The article concludes that Mesenchymal Stem Cells (sometimes also referred to as Mesenchymal Stromal Cells) are highly interesting for research and development in many of areas in regenerative medicine, […]

Pressmeddelande – Ny vetenskaplig publikation understödjer Longboats affärsidé

Nyligen publicerade en artikel i Stem Cell Research & Therapy (se länk nedan) som understödjer Longboat Explorers affärsidé. Artikeln konkluderar att mesenkymala stamceller är högintressanta för forskning och utveckling avseende en rad olika terapeutiska områden inom regenerativ medicin, men att utvecklingen begränsas av att det i dag föreligger en brist på dessa stamceller. De vanligaste […]

Press release – New stem cell company founded (eng)

Researchers Marcus Larsson, Andreas Herbst and Niels-Bjarne Woods at Lund University have discovered a new type of stem cells in amniotic fluid that have unique properties for applications in regenerative medicine. The newly formed company, Longboat Explorers, has invented and patented a method for utilizing these new stem cells, including further processing and final use […]

Press release – Nytt stamcellsbolag bildas tillsammans med affärsänglar (swe)

Forskarna Marcus Larsson, Andreas Herbst och Niels-Bjarne Woods vid Lunds universitet har upptäckt en ny typ av stamceller i fostervatten som har unika egenskaper för applikationer inom regenerativ medicin. Det nybildade bolaget, LongBoat Explorers, har uppfunnit och patentsökt en metod för att tillvarata dessa nya stamceller, inklusive vidareförädling och slutlig användning för medicinska applikationer. Bolagets […]